Tata Cara Pemberhentian dari

Jabatan Administrasi

 

Pasal 65

(1)    Pemberhentian dari JA diusulkan oleh PyB kepada PPK. (2) PPK menetapkan keputusan pemberhentian dalam JA

 

Pasal 66

(1)    PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dapat memberikan   kuasa   kepada   pejabat   di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dalam JA.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa dalam pemberhentian dari JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.